Tillstånd för Alternatus att bedriva konsulentstödd familje- och jourhems vård för barn

Vid en sammantagen bedömning finner IVO att Alternatus Familia AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket SoL. Det beror på att Alternatus Familia AB:s företrädare bedöms vara lämpliga att bedriva den aktuella verksamheten och att Alternatus Familia AB uppfyller de krav som ställs på kvalitet och säkerhet vad avser innehåll, föreståndarens och övrig personals kompetens.

Verksamhetens konsulenter gör hembesök minst två gånger i månaden och har telefonkontakt med familjehemmen och jourhemmen minst en gång per vecka. Handledningen anpassas efter familjehemmens och jourhemmens specifika behov. Familjehemmen och jourhemmen får genomgå en grundutbildning och utbildningen ”Ett hem att växa i”. Fortbildning sker minst två gånger per år. Verksamheten anordnar träffar minst fyra gånger per år där familjehemmen och jourhemmen får träffas och utbyta erfarenheter med varandra.