Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

Familjehem och behandlingsfamiljer.

Familjehem/behandlingsfamiljer

Med metod och kvalitet i främsta ledet erbjuder Alternatus familjehem som skräddarsys efter individens behov. Våra familjehem har djup och bred erfarenhet av bland annat: familjeplaceringar, ensamkommande barn och unga och utsluss för människor med särskilda behov. Genom den kompetens som finns i vår organisation kan vi se till att både familjen och individen får sina behov tillgodosedda. Vi har tillstånd av IVO att bedriva konsulentstödd Familje-jourhemsvård (Dnr 6.3.1-11662/2018).

Alternatus kan erbjuda utredningar under vistelsen på någon av våra HVB hem eller under tiden för vistelse i familjehem. Detta möjliggörs av ett mobilt utredningsteam bestående av kompetenser för en rad olika typer av utredningar. Vår utredningsansvariga Louise Andersson hjälper dig som beställare att ta fram ett uppdrag för vilka frågeställningar som skall besvaras och vilka delar som därmed skall inkluderas/typ av utredning. Därefter samverkar utredningsansvarig med aktuella kompetenser i genomförandet av utredning och en utredning levereras. Samtliga av våra utredningar sammanfattas och innehåller rekommendationer för fortsatt planering av insatser.

Läkare Tobias Linder, leg. läkare, specialist i psykiatri. Utredningar och enskilda uppdrag.
Psykologer Roger Olsson, leg. psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.Utredningar och behandlande insatser.
Utredare Louise Andersson, beteendevetare med inriktning psykologi, SAVRY och ERASOR utredare. Bedömningsunderlag för att kartlägga risk för återfall i våldsbrott och/eller sexualbrott med utgångspunkt från risk och skyddsfaktorer.

Sara Andersson, socionom. Ansvarig för utredningar av barns behov och föräldrars förmåga utifrån BBIC. Metodiken utgår från upparbetade arbetssätt/rutiner och inkluderar barnsamtal, observationer och bedömning av föräldraförmåga.

Bedömning Missbruksbedömning med ADDIS eller ADDIS UNG, är bedömningsmetoder som används för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger.

Metod

I behandlingsarbetet använder vi oss BBIC för att säkerställa vad och när insatserna ska ske. Vi handleder och utbildar familjerna utifrån deras behov, bl.a. får alla familjehem utbildningen “Ett hem att växa i”. I vissa svåra fall kan vi genomföra TBA analyser och ge daglig stöttning till familjen. Självklart utgår vi från Kognitiva beteende terapin i handledning och stöd. Månadsträffarna för våra familjehem borgar också för att nyttig information delges till hemmen. Vi använder oss också externa samtalsterapeuter till de ungdomar som har större vårdtyngd.

Kvalitet

Vi bedriver vår verksamhet med utgångspunkt från vårt ledningssystem som beskriver vad vi ska göra, när vi ska göra det och hur vi ska göra det. Detta inkluderar exempelvis att vi har rutiner för dokumentation, för hur samverkan med skola och god man skall ske, hur ungdomen eller andra kan lämna klagomål och synpunkter, egenkontroll etc. Ett av ledningssystemets viktiga moment är uppföljning av hur våra ungdomar upplever sin vistelse liksom hur familjerna upplever vårt stöd – de är genom deras svar vi styr vår verksamhetsutveckling. Vi är ständigt flexibla för att hitta lösningarna för respektive ungdom och värnar högt att varje ungdom skall få sina behov tillgodosedda via oss och inte behöva exempelvis ”flytta runt”. Genom vår organisation och personerna i den så är vi övertygade om att vi kan hitta de lösningarna som i sådant fall krävs.

Givetvis har vi samma inställning i förhållande till våra uppdragsgivare – vi vill att de ska vara nöjda med vad vi levererar. Vi tar tacksamt emot tips och idéer kring hur vi kan utveckla vår verksamhet efter era önskemål.

Våra familjehem

Våra familjehem får en introduktionsutbildning i uppdraget som familjehem med särskilt fokus på vad det innebär att vara familjehem för ensamkommande barn och ungdomar- exempelvis kring gällande lagstiftning, språk/kultur/religion, interkulturella möten etc. Därefter erbjuder vi utbildning vid minst 3 tillfällen per år för samtliga av våra familjehem.

Våra uppdragsgivare får genom samordnaren en och samma individ att hålla kontakt det både underlättar och höjer kvalitet. Genom denna kontakt sköts allt sådant som avtal, uppföljningar etc. skötas så att familjehemmet kan koncentrera sig på sitt uppdrag i förhållande till ungdomen. Samordnaren tillser att socialtjänsten får en rapport varje månad som beskriver hur ungdomens vistelse och utveckling förlöper i förhållande till vård och genomförandeplan. Samordnaren deltar vid möten med våra uppdragsgivare.

Vi följer upp hur våra ungdomar, samverkanspartners och uppdragsgivare upplever det stöd vi levererar som ett sätt att ständigt utveckla verksamheten.

Bli familjehem

Intresserad att bli familjehem eller integrationsfamilj? Fyll i formuläret här nedanför, börja gärna med att beställa utdrag från belastningsregistret, socialregistret och ett utdrag från kronofogden.

Socialtjänst

Har du frågor eller funderingar om Alternatus verksamheter så kontakta oss, vi besöker gärna er eller skickar mer specifik information om våra olika verksamheter.

Kontaktinfo

Föreståndare Malena Andersson
Telefon: 073-701 81 21

Beredskap/jour tfn 018/102080

Intresseanmälan

Anmäl dig här om du är intresserad av att bli familjehem/integrationsfamilj

NAMN*

ADRESS*

E-POSTADRESS*

Kort beskrivning av er familj; antal, kön, ålder.

Yrke/Utbildning/Erfarenhet/Övrigt

Back to Top