Tillstånd för Alternatus att bedriva konsulentstödd familje- och jourhems vård för barn

Vid en sammantagen bedömning finner IVO att Alternatus Familia AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket SoL. Det beror på att Alternatus Familia AB:s företrädare bedöms vara lämpliga att bedriva den aktuella verksamheten och att Alternatus Familia… read more →