Varmt välkommen att kontakta oss idag!
Hitta vad du söker direkt:

HVB-hem.

HVB-hem

Med metod och kvalitet i främsta ledet erbjuder vi HVB placering för pojkar mellan 13-20 år och flickor mellan 13-19år. Ungdomens behov består av relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning. Målet med vistelsen är att ungdomens skyddsfaktorer skall stärkas, riskfaktorerna minimeras och ungdomens självständighet utvecklas.

Metod

Vi har tagit del Tore Andreassons sammanställning av forskning kring ungdomar och har utgått från följande….
Modell för utvecklingsmässigt orienterade interventioner bestående av tre komponenter (Loeber och Farrington, 2000).

Beteendestörningar utvecklas från ihållande problembeteende till beteendestörningar i barndom, och därefter till allvarliga beteendestörningar i ungdomstiden.
Utvecklingen kan tänkas vara en funktion av risk och skyddsfaktorer för individ, familj, vänkrets, skola och grannar.
Interventioner baserade på kunskap om detta kan reducera avvikande beteende. Åtgärder bör inriktas mot reduktion av riskfaktorer och förbättring av skyddsfaktorer.

För att kunna säkerhetsställa behandlingen använder vi oss av utbildat personal, minst behandlingsassistenter eller behandlingspedagog.
Till detta tillkommer olika påverkansprogramm, såsom ART, ACT, utredningar, TBA mm.

Kvalitet

Vi bedriver vår verksamhet med utgångspunkt från vårt ledningssystem som beskriver vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Detta inkluderar exempelvis att vi har rutiner för dokumentation, för hur samverkan med skola och god man skall ske, hur ungdomen eller andra kan lämna klagomål och synpunkter, egenkontroll etc. Ett av ledningssystemets viktiga moment är uppföljning av hur våra ungdomar upplever sin vistelse liksom hur familjerna upplever vårt stöd – de är genom deras svar vi styr vår verksamhetsutveckling. Vi är ständigt flexibla för att hitta lösningarna för respektive ungdom och värnar högt att varje ungdom skall få sina behov tillgodosedda via oss och inte behöva exempelvis ”flytta runt”. Genom vår organisation och personerna i den så är vi övertygade om att vi kan hitta de lösningarna som i sådant fall krävs.

För dig som ungdom

Om du av någon anledning hamnat i situation där du riskerar att placeras på ett hvb-hem vill vi ge dig lite råd.
Se till att du först får göra ett studiebesök, be att få se ditt rum, gå igenom alla regler för rökning, mobiltelefoner,interna, drogtester mm.
Ta reda på vad du ska uppnå för att få flytta hem igen, eller flytta till ett eget boende, hur ser dina hembesök ut , får du ta emot besök, om du har flickvän får du träffa henne?
Fickpengar, hur ser det ut, skola och övrig sysselsättning, vad de hemmet erbjuda för aktiviteter?
Här är en länk direkt till IVO, de är en statligt myndighet som har tillsynsansvaret för hemmet, det är också dit du ska vända dig om du känner dig kränkt, lurad eller orättvist behandlad.
www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/hem-for-vard-eller-boende-hvb//
Hemmet ska också ha en blankett för klagomål som du kan använda.

För dig som förälder

Se till att göra ett studiebesök på det hem som socialtjänsten presenterar. Se till att ni får reda på vilka regler som gäller för din ungdom, speciellt besök, hemresor, skola, mobiltelefoni, du kan också vända till IVO om du är osäker på något.

För dig som socialtjänst

Även för er som arbetar som socialtjänst, gör gärna ett studiebesök på hemmet, begär referenser och se till att få träffa samtliga personal samt föreståndare.
Var tydligt med upplägget och presentera redan från början hur ofta du kan ha kontakt med ungdomen.

Se våra HVB-Hem

HVB-Villan

Villan har sex platser för pojkar 13-20 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Tillit

Verksamheten vänder sig till målgruppen flickor/unga kvinnor i åldern 13 till och med 18 år. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna flickorna/unga kvinnorna kommer inte att överstiga fyra år.

Läs mer här

HVB-Storviksgården

Storviksgården har 15 behandlingsplatser och 5 utslussplatser för kvinnor över 18 år med alko-hol/drogmissbruk, utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, samt sorg.

Läs mer här

HVB-Svea

HVB Svea har 8platser för pojkar och flickor mellan 16-20 år. Boendet är till för barn och unga som är redo för ett eget boende i lägenhet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Läs mer här

HVB-Growing

Villan har sex platser för pojkar 13-18 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning.

Läs mer här

HVB-Livendo

HVB Livendo har 6 platser för flickor i åldrarna 13-17 år. Vi tar emot flickor med utmanande beteenden, självskadande beteenden, utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Läs mer här

HVB-Soldatvägen

HVB Soldatvägen har 6 platser för pojkar 15-19 år. Här tar vi emot ungdomar som behöver hjälp med relationsproblematik, beteendeproblematik, kriminalitet, begynnande missbruk och/eller funktionsnedsättning..

Läs mer här

Socialpsykiatri Sörmjöle

Verksamheten tar emot max 10st män/kvinnor som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom ett avancerat missbruk. Klienterna befinner sig ofta i riskmiljöer och har ett behov av att komma från den miljön.

Läs mer här

Tillbaka till toppen