Tillstånd för Alternatus att bedriva konsulentstödd familje och jourhems vård för barn

Vid en sammantagen bedömning finner IVO att Alternatus Familia AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket SoL. Det beror på att Alternatus Familia AB:s företrädare bedöms vara lämpliga att bedriva den aktuella verksamheten och att Alternatus Familia… läs mer →